Kryzys egzystencjalny… / The existential crisis…

Wczoraj miałam świetne zajęcia z psychotraumatologiem. Rozmawialiśmy głównie o przeprowadzaniu dzieci przez rozwód. Ich postrzeganiu sytuacji, ich trumach.

Jednak na chwilę zatrzymaliśmy się przy kryzysach.
Dzielą się na:

  • kryzys rozwojowy – każdy z nas ich doświadcza, są charakterystyczne ponieważ mają swój początek i koniec, zależą od wieku i wchodzenia w kolejne etapy życia;
  • kryzys sytuacyjny – utrata pracy, rozwód, spowodowane nagłym wydarzeniem, które odbiera nam zasoby: pracę, bezpieczeństwo, poczucie własnej wartości, wiarę w sprawczość;
  • kryzys egzystencjalny – ma swoje żródła wewnątrz: są nimi śmierć, samotność, wolność, sens. Wydaje mi się, że było ich pięć jednak w notatkach mam tylko 4, dopytam dzisiaj.

W przypadku, gdy któraś ze stron doświadcza kryzysu egzystencjalnego – związek się rozpadnie, to kwestia czasu. Żadna terapia nie pomoże.
Kryzys egzytencjalny wskazuje, że pomiędzy partnerami doszło do konfliktu wartości. Tego rodzaju konflikt nie ma drogi do porozumienia.

Jeśli strona, która doświadcza kryzysu egzystencjalnego zdecyduje się trwać w związku, to tylko ze złamanym kręgosłupem.

Znam to, rozumiem, dziękuję. Wątpliwości, co do słuszności decyzji o rozwodzie -1000.

Mój przypadek wywołał krótką dyskusję o terapii. To, że nie widzę sensu w dalszym trwaniu dalej razem, w swoim życiu, skupieniu się na mieć zamiast być, że czuję się uwięziona, zakładnikiem sytuacji, to wyszło już na pierwszym spotkaniu.

A jednak terapeutka zachęciła nas do kolejnych spotkań, Daliśmy radę pójść na jeszcze dwa. Na tej kanwie przetrwaliśmy kolejny rok… aż w końcu po 10 latach małżeństwa, kolejnych 10 zmierzania ku rozwodowi, stało się co miało się stać.


Yesterday I had great classes with a psychotraumatologist. We mainly talked about carrying children through divorce. Their perception of the situation, their coffins.

However, for a moment we stopped at the crises.
Divided into:

  • each of us experiences them, they are characteristic because they have their beginning and the end
  • situation crisis – job loss, divorce caused by a sudden event that deprives us of resources: work, security, self-esteem, faith in agency
  • existential crisis – has its sources inside: they are death, loneliness, freedom, meaning. I think there were five of them but I have only 4 in my notes, I ask today.

In the event that one of the parties experiences an existential crisis – the relationship breaks down, it’s a matter of time. No therapy will help.
The existential crisis indicates that there was a conflict of values ​​between the partners. This kind of conflict has no way to reach an agreement.

If the party who is experiencing an existential crisis decides to stay in a relationship, then only with a broken backbone.

I know it, I understand, thank you. Doubts about the rightness of the decision to divorce -1000.

My case triggered a brief discussion about therapy. The fact that I do not see the point of continuing together, in my life, focusing on having instead of being imprisoned, hostage situation, it came out at the first meeting.

And yet the therapist encouraged us to further meetings, We managed to go on two more. On this canvas, we survived another year … until after 10 years of marriage, the next 10 attempts to divorce, what happened was going to happen.

Rocznica… / Anniversary…

nie
jednego westchnienia
nie oddam

spojrzenia
wstecz

myśli jednej
sekundy też
nie

dość łez


no
one sigh
I will not give back

look
back

one thought
one second too
no

enough tears

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: